16/11/2018

FRENCH ONION SOUP

FRENCH ONION SOUP
Ingredients
in 3 portions:
2bones
60g of oil
Imre Ámos Circus
100ml baby log
600ml curry bouillon
Gorstisyra
1st.l.l.muki
Imre Ámos paintings for sale
shchipotkasahara, salt
baguette white bread
Narezatluktonkimipolukoltsami, obzharitvchugunnoyskovorodevhoroshonagretommaslenasredne-silnomogne5minut, stirring dobavitposchepotkesoliisahara, cook, stirring nasrednemogne30-40minut (dokaramelnogotsveta) .Uvelichitogondosredne-strong vsypatmuku, obzharitminutu, vlitvinoipolovnikbulona, ​​warm, soskrestiderevyannoylopatkoysodnaprizharki, vyparitnapolovinu.Vlitostalnoybulon, dovestidokipeniya, gotovitnaslabomogne20minut, posolit.Suprazlitpokeramicheskimchashkam (pot) in each place 1 to 2 taps under dried an oven baguette (then a grated, scapleyolive oil), sprinkle with turtled cheese
Categories: & nbsp;
Imre Ámos Circus
achton first?

Les commentaires sont fermés.